§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.aquaceramic.com.pl prowadzony jest przez firmę Standom Sp. z o.o. ul. M.Reja 16a, 55-114 Wrocław, NIP: 898-19-86-452, REGON 930242080

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.aquaceramic.com.pl

3. Definicje:

a)     Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.aquaceramic.com.pl.

b)    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c)     Sprzedawca – firmę Standom Sp. z o.o. ul. M. Reja 16a, 50-354 Wrocław, NIP: 898-19-86-452, REGON 930242080

d)    Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e)    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

f)     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

g)      Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

h)     Koszyk –  wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

i)      Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

j)   Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT , lub inny dokument potwierdzający zakup.

k)  Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w  §6.

4.  Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Złożenie zamówienia jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.aquaceramic.com.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówienia,  można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w niniejszego paragrafie jest dodanie Produktu do koszyka oraz wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu formularza i przesłanie go do Sklepu internetowego.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości email.

7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego do momentu przekazania produktu do wysyłki. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną pod numer 71 322-95-20 lub wysłać email do Sprzedającego na adres biuro@aquaceramic.com.pl .

8. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i dostarczenie Kupującemu) wynosi  do 5 dni roboczych. W przypadku Produktów na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

 

9. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§3. PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu.

3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

b) płatność za pobraniem.

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których towar dostępny jest w magazynie).

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w  momencie ich składania.

9. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.

 

§4. DOSTAWA

 

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a)     dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (DPD, Siódemka), – wysyłka w ciągu 48 godzin

b)     odbiór zamówionych Produktów w magazynie Sprzedającego na ul. Zielna 1D, hala 10B, brama 22, 55-200 Oława, poniedziałek-piątek w godz. 8-16.

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

1. Klient jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę bezzwłocznie w momencie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół szkody.

2. Jeśli nie można sprawdzić stanu przesyłki w momencie dostawy – Klient ma 7 dni na wezwanie kuriera i spisanie protokołu szkody. Po tym terminie reklamacje dotyczące stanu ilościowego i jakościowego przesyłki nie będą uwzględniane.

3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email reklamacje@standom.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego:

Standom Sp. z o.o.

ul. M.Reja 16a, 50-354 Wrocław,

4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu,  datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. 

5. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

a) Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

b) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

c) W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z klientem odbiera reklamowany towar na własny koszt. Wysyłka towaru na koszt sprzedającego może odbyć się wyłącznie w przypadku uznania reklamacji i wyłącznie kurierem wskazanym  i wysłanym przez Sprzedającego.

d) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia  (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom. Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu.

7. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji na odległość jest  dostarczenie kompletu dokumentacji, w tym:

a)Szczegółowego opisu uszkodzeń, okoliczności ich powstania lub zauważenia ( np. przy odbiorze od kuriera, przed, w trakcie, czy po montażu).

b) Protokołu uszkodzenia spisanego z kurierem w dniu i godzinie dostawy, jeżeli podczas jej przyjęcia stwierdzono najmniejsze nawet uszkodzenie opakowania zewnętrznego.

c) Scanu lub zdjęcia dowodu zakupu lub podania jego numeru.

d) Wyraźnego zdjęcia produktu w całości, po jego rozłożeniu lub rozstawieniu.

e) Wyraźnych zdjęć zbliżeń na wszystkie uszkodzenia, wadliwe elementy, lub wadliwe części, powodujące powstałe uszkodzenia.

f) Żądań klienta.

Komplet dokumentacji należy wysłać na adres reklamacje@standom.com.pl Proces rozpatrywania reklamacji będzie uruchomiony po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku ich braku, po upływie wyznaczonego terminu proces reklamacji zostanie zakończony, a sama reklamacja odrzucona.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan ( zamknięta blokada produkcyjna lub plomba zabezpieczająca )  i oryginalne opakowanie tj. produkt musi być owinięty folią stretch i zapakowany w oryginalny karton , w którym został zakupiony. Kurier odmówi przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu.

6. Ze względu na specyfikę produktu jakim są farby barwione na życzenie klienta – farby w kolorach innych niż STANDARD BIAŁY  nie podlegają zwrotom.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia produktów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością firmy Standom Sp . z o.o.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody firmy Standom Sp. z o.o.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.aquaceramic.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody firmy Standom Sp. z o.o. jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Zwroty Produktów w przypadku postępowania reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

4. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6. Regulamin obowiązuje od 2 września 2014 roku.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

IDEFINICJE

1. Administrator – Standom Sp. z o.o. ul. M.Reja 16a, 55-114 Wrocław, NIP: 898-19-86-452, REGON 930242080

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IISTOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

1.Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.aquaceramic.com.pl

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Standom Sp. z o.o. ul. M.Reja 16a, 55-114 Wrocław, NIP: 898-19-86-452, REGON 930242080

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz by kontakt z Tobą był możliwy.
  • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
  • Nr telefonu – zdarza się, że powiadamy sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie. Nr tel niezbędny jest kurierowi w celu poinformowania o godzinie dostarczenia przesyłki.
  • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą.
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.
  • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

5. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichkolwiek względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak dane dostępu do Twojego konta bankowego.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek strony internetowej lub prześlij e – mail pod adres: jwos@standom.com.pl

 

 

Załącznik nr 1

……………..…………………………….

Miejscowość, data

Imię i nazwisko Konsumenta:         ………………………………………………

Adres Konsumenta:                            ………………………………………………

 

Telefon

………………………………………………

………………………………………………

 

Adresat:                                            Standom Sp z o.o.

                                                             ul. M.Reja 16 a

                                                             50-354 Wrocław

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja, niżej podpisany,  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:                             ………………………………………………

Nr dokumentu zakupu:

Data odbioru:                                      ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (opakowanie nie otwarte, zamknięta blokada produkcyjna lub plomba zabezpieczająca) owiniętym produkcie folią stretch w oryginalnym kartonie wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

  1. Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………………………
  2. Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)