ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia do magazynu Sprzedawcy ( Oława 55-200 , ul. Zielna 2D, hala 10B, brama 22)

4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5. Ze względu na specyfikę produktu , farby barwione na życzenie klienta ( wszystkie kolory poza STANDARD BIAŁY ) nie podlegają zwrotom

6. Warunkiem przyjęcia produktu jest jego niezmieniony stan i oryginalne opakowanie tj. produkt musi być w nie otwartym opakowaniu ( zamknięta blokada produkcyjna lub plomba zabezpieczająca w przypadku produktów barwionych) owinięty folią stretch i zapakowany w oryginalny karton , w którym został zakupiony. Kurier odmówi przyjęcia przesyłki jeśli uzna, że towar nie jest zapakowany odpowiednio do transportu. 

7. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom. Przy przyjęciu zwrotu na magazyn, przesyłka zostanie zweryfikowana pod kątem uszkodzeń. Jeśli w wyniku złego spakowania towar uległ dalszym uszkodzeniom, a fakt ten zostanie potwierdzony protokołem kurierskim , Klientowi nie przysługuje zwrot za towar . 

REKLAMACJA

1. Klient jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę bezzwłocznie w momencie dostawy.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać wraz z kurierem protokół szkody.

2. Jeśli nie można sprawdzić stanu przesyłki w momencie dostawy – Klient ma 7 dni na wezwanie kuriera i spisanie protokołu szkody. Po tym terminie reklamacje dotyczące stanu ilościowego i jakościowego przesyłki nie będą uwzględniane. 

3. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i przesłana drogą elektroniczną na adres email reklamacje@standom.com.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego:

Standom Sp. z o.o.

ul. M.Reja 16a, 50-354 Wrocław

4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Wysłanie zdjęć  z wadą może znacznie skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.

5. Do reklamowanego produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Klient obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

a) Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

b) Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

c) W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający po uzgodnieniu terminu z klientem odbiera reklamowany towar na własny koszt do magazynu Sprzedawcy ( Oława 55-200 , ul. Zielna 2D, hala 10B, brama 22) . Wysyłka towaru na koszt sprzedającego może odbyć się wyłącznie w przypadku uznania reklamacji i wyłącznie kurierem wskazanym i wysłanym przez Sprzedającego

d) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia (opakowania towaru) do transportu, w taki sposób, aby nie ulegał dalszym uszkodzeniom.  Przy przyjęciu zwrotu na magazyn, przesyłka zostanie zweryfikowana pod kątem uszkodzeń. Jeśli  w wyniku złego spakowania towar uległ dalszym uszkodzeniom, a fakt ten zostanie potwierdzony protokołem kurierskim , Klientowi nie przysługuje zwrot za towar . 

e) Towar w otwartym opakowaniu ( zerwana blokada produkcyjna lub plomba zabezpieczająca) nie podlega zwrotom.

7. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji na odległość jest  dostarczenie kompletu dokumentacji, w tym:

a)Szczegółowego opisu uszkodzeń, okoliczności ich powstania lub zauważenia ( np. przy odbiorze od kuriera, przed, w trakcie, czy po montażu).

b) Protokołu uszkodzenia spisanego z kurierem w dniu i godzinie dostawy, jeżeli podczas jej przyjęcia stwierdzono najmniejsze nawet uszkodzenie opakowania zewnętrznego.

c) Scanu lub zdjęcia dowodu zakupu lub podania jego numeru.

d) Wyraźnego zdjęcia produktu w całości, po jego rozłożeniu lub rozstawieniu.

e) Wyraźnych zdjęć zbliżeń na wszystkie uszkodzenia, wadliwe elementy, lub wadliwe części, powodujące powstałe uszkodzenia.

f) Żądań klienta.

Komplet dokumentacji należy wysłać na adres reklamacje@standom.com.pl Proces rozpatrywania reklamacji będzie uruchomiony po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku ich braku, po upływie wyznaczonego terminu proces reklamacji zostanie zakończony, a sama reklamacja odrzucona.